Stránky o olomoucké MHD

AKTUALITY

Dočasná nefunkčnost některých stránek

Z důvodu migrace webu na novější standardy (php 7) nemusí být některé části webu dočasně dostupné.
Děkujeme Vám za pochopení.


Update 3.5.2020, 13:45
Zapsání vypravenosti je v tuto chvíli funkční, zatím však bez možnosti výběru kurzu a vkládání poznámek.

 
_

Dopravní podnik má již pět tramvají EVO1

Pět jednosměrných nízkopodlažních, plně klimatizovaných tramvají již převzal Dopravní podnik města Olomouce.
noveevo1noveevo1noveevo1noveevo1noveevo1noveevo1

 
_

Dopravní podnik bude mít novou vozovnu

Dopravní podnik v září vypsal veřejnou zakázku na vyprojektování nové vozovny u točny Fibichova v bývalém areálu ČD. Nová tříkolejná hala bude mít délku sto metrů, bude v ní tedy možné odstavit až 18 vozů T3/Vario/Evo. Další dva vozy by teoreticky mělo být možné odstavit před samotnou halou na rozvětvení v areálu této nové vozovny.
Hala by měla být plnohodnotně vybavena pro denní ošetření, tj. včetně revizního kanálu pod druhou kolejí a montážními lávkami mezi všemi kolejemi.
Že půjde o (téměř) plnohodnotnou vozovnu dokládá také fakt, že součástí celého projektu je i výpravna, která bude umístěna v budově u vjezdové brány. Takto to alespoň předpokládá dokumentace pro územní rozhodnutí, která již byla v minulosti vypracována, a ze které jsou níže vložené výřezy. Poptávaná dokumentace pro stavební povolení na tuto dokumentaci přímo navazuje.
navrh_vozovnynavrh_vozovnynavrh_vozovnyZdroj: dpmo.cz
 
_

Obnova vozového parku v Olomouci v roce 2018
Zdroj: dpmo.cz
 
_

KIDSOK vybral dopravce, kteří budou od 1. ledna provozovat linkovou dopravu

Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje vybral dopravce pro všech 12 oblastí, pro které vypsal výběrová řízení. Doposud byly dopravci zadávání napřímo. Podle současné legislativy však v současné době musí být dopravci vybráni ve výběrových řízeních.

Olomoucko - severozápadARRIVA MORAVA a.s.
Prostějovsko - jihovýchodFTL-First Transport Lines, a. s.
HranickoARRIVA MORAVA a.s.
Šumpersko - jihARRIVA MORAVA a.s.
Šternbersko a UničovskoVOTILA TRANS s.r.o.
Přerovsko - sever a LipnickoARRIVA MORAVA a.s.
Šumpersko - severARRIVA MORAVA a.s.
Prostějovsko - severozápadARRIVA MORAVA a.s.
JesenickoARRIVA MORAVA a.s.
Olomoucko - jihozápadVOTILA TRANS s.r.o.
Přerovsko - jihVOTILA TRANS s.r.o.
LitovelskoARRIVA MORAVA a.s.


Měl by se zvýšit standard kvality! Nebo ne?


Výběrová řízení na dopravce dávají znát, že by se standard kvality autobusů měl zvýšit. To dokazují i požadavky KIDSOK na vybavení autobusů, které naleznete níže. Poněkud skepticky lze však očekávat finální jízdní řády a zejména četnost spojů. Již dnes je známé, že příměstské a regionální linky projedou městem co nejrychleji do své cílové linky a chybějící spoje tak budou muset nahradit spoje linek DPMO. Obzvlášť by na tuto změnu měl doplatit například Týneček.


Výňatek ze Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestu linkovou dopravou k Zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v oblasti Olomoucko JZ

1.2. Standardy používaných vozidel v IDSOK
Vozidla slouží k nástupu cestujících výhradně předními dveřmi, a to s výjimkou nástupu
cestujících s kočárkem či vozíkem pro invalidy. Každé vozidlo včetně výbavy provozované na
linkách IDSOK musí Dopravce zaevidovat u organizátora (IDSOK) nebo subjektu pověřeného
k těmto úkonům Objednatelem (dle bodu 2. Služby Související s provozováním dopravy,
Evidence dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy).
Dopravce se zavazuje zajistit, že všechna nově pořizovaná vozidla používaná k plnění této
smlouvy (tj. vozidla pořizovaná od začátku termínu plnění uvedeného v uzavřené smlouvě)
budou jednotná v souladu s požadavky Objednatele na vozidla a jejich vybavení.

Vzhled o barevně Označení vozidel
- celkové provedení vozu - lak, barva bílá: např. typu RAL 9016/9010, tedy vzhledově
obdobné nebo odstínem obtížně rozeznatelné,
- vozidla budou označena logem Olomouckého kraje a Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje (IDSOK) formou polepů, která dodá organizátor (IDSOK) nebo subjekt
pověřeny k těmto úkonům Objednatelem. Dopravce všechna vozidla označí svým
obchodním jménem v souladu s platnou legislativou. Maximální rozměr textového pole
800 x 400 mm o maximální velikosti písma 295 mm, umístěné v první třetině levé přední
boční části vozidla nebo po vzájemné dohodě mezi Dopravcem a organizátorem (IDSOK)
Dopravce není oprávněn bez písemného souhlasu organizátora (IDSOK) nebo subjektu
pověřeného k těmto úkonům Objednatelem, umisťovat na vozidla jakoukoliv celoplošnou
či jinou vnější reklamu s výjimkou propagace Olomouckého kraje či aktivity Olomouckého
kraje, kterou dodá přímo organizátor (IDSOK) nebo subjekt pověřeny k těmto úkonům
Objednatelem a která bude umístěna na vozidla provozovaná Dopravcem dle pokynů
dodávajícího. V takovém případě je Dopravce povinen bezplatně poskytnout veškerou
součinnost potřebnou k umístění (popř. úpravám) příslušných propagačních náležitostí na
vozidla provozovaná Dopravcem, zejména po nezbytnou dobu zpřístupnit příslušná
vozidla k samotně technické realizaci pověřeným osobám organizátorem (IDSOK)
případně subjektu pověřeného k těmto úkonům Objednatelem. Není dovolena žádná
(vnitřní ani vnější) reklama zasahující do oken vozidel, a to ani částečně a veškeré
náležitosti související (např. umístění) musí byt v souladu s aktuálními právními předpisy a
nařízeními. Přesto, pokud budou náležitosti odporovat stávajícím předpisům, musí
Dopravce písemně a bezodkladně na skutečnost upozornit organizátora (IDSOK) nebo
subjektu odpovědného v těchto záležitostech Objednateli.

Kategorizace vozidel:
Vozidlo kategorie V:
vozidla provozovaná na spojích v této kategorii jsou zařazena do třídy "I" nebo ,"II" dle
Směrnice 2001/85/'ES tzv. „velký autobus“. „Velký autobus“ má kapacitu minimálně 57 míst
k sezení (včetně sklopných sedadel] pro cestující a kapacitu minimálně 50 pro stání.
Sklopných může byt maximálně 10 % sedadel.
Počet míst pro dětské kočárky: 1
Počet míst pro invalidní vozíky: 1
Počet míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace: 2
Počet dveří: min. 2
Všechna nově pořizovaná vozidla v průběhu plnění smlouvy (tj. vozidla pořizovaná od začátku
termínu plnění uvedeného v uzavřené smlouvě) musí byt nízkopodlažní a musí mít min. druhé
dveře o šíři min. 1200 mm s plošinou pro nájezd vozíku pro invalidy.

Vozidlo kategorie K:
Vozidla provozovaná na spojích v této kategorii jsou zařazena do třídy "I" nebo ,"II" dle
Směrnice 2001/85/ES tzv. „Klasický autobus". „Klasický autobus" má kapacitu minimálně 43
míst k sezení (včetně sklopných sedadel) pro cestující a kapacitu minimálně 30 pro stání.
Sklopných může byt maximálně 10 % sedadel.
Počet míst pro dětské kočárky: 1
Počet míst pro invalidní vozíky: 1
Počet míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace: 2
Počet dveří: 2
Všechna nově pořizovaná vozidla v průběhu plnění smlouvy (tj. vozidla pořizovaná od začátku
termínu plnění uvedeného v uzavřené smlouvě) musí byt nízkopodlažní a musí mít min. druhé
dveře o šíři min. 1200 mm s plošinou pro nájezd vozíku pro invalidy.

Prostor pro cestující:
Všechna nově pořizovaná vozidla v průběhu plnění smlouvy (tj. vozidla pořizovaná od začátku
termínu plnění uvedeného v uzavřené smlouvě) budou vybavena:
- sedačky s výškou opěradla od plochy sedáku alespoň 680 mm, polstrované,
- prostor pro příruční zavazadla nad sedadly dle možností výrobce,
- klimatizací (řidiče a prostoru pro cestující) o min. výkonu do prostoru pro cestující 18 kw,
- madly sedadel na straně prostoru stání pro cestující,
- základní polstrování sedadel v modré barvě nebo kombinaci s barvou žlutou, odstínem
musí byt přibližné k logu IDSOK, technické náležitosti k barvám lze na vyžádání získat přes
organizátora (IDSOK) nebo subjektu pověřeného k těmto úkonům Objednatelem,
- při zastavení vozidla v zastávce a nástupu nebo výstupu cestujících musí byt užito
maximálního osvětlení vozidla v prostoru pro cestující,
- vozidla musí umožňovat otevření nebo uzavření větracích otvorů u nejméně poloviny
oken (co do počtu) a větracích otvorů konstrukčně k tomu uzpůsobených a temperování
vozidla v případě potřeby. Řidič musí dbát na zajištění teplotního komfortu cestujících.

Čistota a vzhled vozidel:
Vozidla musí být udržována v čistotě - interiér i exteriér. Dopravce povede záznam o
provádění čištění a mytí vozidla. Záznam musí být na požádání předložen pracovníkům
organizátora (IDSOK) nebo subjektu pověřeného k těmto úkonům Objednatelem. Dokladem
O čištění může být i údaj v záznamu o provozu vozidla osobní dopravy.

Technický stav vozidel:
- Vozidla Dopravce musí splňovat požadavky v souladu s platnou legislativou.
- Průměrné roční stáří vozidel nesmí přesáhnout S roků po celou dobu plnění smlouvy.
- Maximální starı vozidel nesmí přesáhnout 10 roků.

Informační Systém pro cestující:
Směrový elektronicky panel:
Všechna nově pořizovaná vozidla v průběhu plnění smlouvy (tj. vozidla pořizovaná od začátku
termínu plnění uvedeného v uzavřené smlouvě) budou vybavena
předním, bočním a zadním funkčním osvětleným elektronickým panelem. Přední bude
umístěn v horní části čelního okna, zadní panel bude umístěn přednostně vpravo při pohledu
vně vozidla. Boční panel bude umístěn v horní části některého z bočních oken a to co
nejblíže nástupním dveřím na pravé straně vozidla.
Přesný vzhled a obsah textu elektronických informačních panelů bude stanoven po vzájemné
dohodě mezi Dopravcem a organizátorem (IDSOK).
Parametry panelů u nově pořízených vozidel:
- Přední panel min. 19 x 176 bodů rastr min. 10 mm
rozložení panelu: zobrazení čísla linky 19x32 barevné provedení RGB, zobrazení cílové
stanice 19x 112 provedení zelená barva, zobrazení dodatkové informace 19x32 provedení
RGB)
- Boční panel min. 19 x 128 bodů rastr min. 10 mm
rozložení panelu: zobrazení čísla linky 19 x 32 barevné provedení RGB, zobrazení cílové
stanice 19 x 96 provedení zelená barva
- Zadní panel min. 19 x 32 bodů rastr min. 10mm
rozložení panelu: zobrazení čísla linky 19 x 32 barevné provedení RGB
LED panely musí umožnit v definovaných polích zobrazovat barevné texty, čísla linek, atd.
(použití RGB diod).
Všechna nově pořizovaná vozidla v průběhu plnění smlouvy (tj. vozidla pořizovaná od začátku
termínu plnění uvedeného v uzavřené smlouvě) budou vybavena
vnitřním informačním širokoúhlým LCD (poměr stran 32:9) minimálně 29“ displejem S LED podsvícením. Minimální
rozlišení je 1920x540.
Přesný vzhled a obsah textu vnitřního informačního displeje bude stanoven po vzájemné
dohodě mezi Dopravcem a organizátorem (IDSOK) nebo subjektem pověřeného k těmto
úkonům Objednatelem.
Dopravce nesmí využívat informační panely ke komerční reklamě. Výjimka je možná pouze
se souhlasem Objednatele.

Hlasový informační systém
Hlasový informační systém, jehož prostřednictvím budou cestující během jízdy např.
informováni o jednotlivých zastávkách a přestupních možnostech. Další případné náležitosti
(např. hlášení mimořádné prostřednictvím dispečinku) s tímto spojené budou v gesci
organizátora (IDSOK) nebo subjektu pověřeného k těmto úkonům Objednatelem.

Příklad základního hlášení zastávek:
"Příští zastávka Olomouc" - po vyjetí vozidla z předchozí zastávky
"Olomouc"- při vjíždění vozidla do příslušné zastávky
Všechna nově pořizovaná vozidla v průběhu plnění smlouvy musí být vybavena minimálně 5
tlačítky se signalizačním zařízením, rovnoměrně rozmístěným po celé délce vozidla,
umožňující informovat řidiče o:
1) nutnosti nouzového zastavení,
2) výstupu osoby se sníženou schopností pohybu a orientace cestujícího s kočárkem, apod.,
3) zastavení vozidla na znamení,
4) světelnou signalizaci o zastavení autobusu v zastávce (nápis STOP/ZASTAVÍME).

Odbavovací zařízení:
Specifikace Odbavovacího zařízení
- barevný displej minimálně 5,5"
- displej cestujícího
- termotiskárna S ořezávačem S rychlostí tisku min. 100 mm/sekunda
- šířka tiskárny splňující požadavky v rámci území, které dopravce obsluhuje
- čtečka bezkontaktních platebních karet
- akceptace časových kuponů KIDSOK na platební kartě
- SAM sloty - minimálně 2 ks
- modem pro bezdrátový přenos dat - 3G a vyšší
- možnost Vyčtení dat kontaktním médiem (např. USB flash disk)
- systém digitálního hlášení (3-cestny P řidič - vně - do vozidla) - formát nahrávek
MP3
- systém satelitního sledování GPS
- možnost řízení periferií: IBIS, ethernet, RS 485, USB, CAN (inf. panely, označovače,
systém pro nevidomě,..)
- provozní teplota: -20 °C + 60 °C
klávesnice k plnohodnotnému ovládání (SW nebo mechanická)
možnost časového řízení panelů, označovačů, dálkové řízení aktualizace dat
Funkce zařízení ry vydej jízdenek.“
komunikace s dispečerskou aplikací (krajskou a vlastní)
sledování polohy vozidla
bezdrátový přenos dat (vstupní + výstupní data)
odbavování cestujících v rámci IDSOK
odbavení bezkontaktní bankovní kartou, papírovou jízdenkou
řídicí jednotka vozidlového informačního systému

Další požadavky na odbavovací systém:
termotiskárna s ořezávačem - rychlost tisku min. 100 mm/s, přičemž tiskárna musí
vytisknout správné informace o uskutečněné přepravě, jako jsou veškeré údaje
vyžadované právními předpisy, zejména pak datum, provozní rozsah platnosti
(jednotlivá trať, úsek tratě apod.), nástupní a výstupní zastávka, cena jízdného,
firmu a IČ dopravce, druh jízdného, sazba DPH, doba platnosti jízdenky, časová
platnost jízdenky,
jízdní doklady vydávané musí splňovat náležitosti stanovené příslušným právním
předpisem,
zvládnutí tarifního systému objednatele
umístění tak, aby každý cestující mohl byt odbaven řidičem V hotovosti nebo pomocí
bankovní karty
rychlá montáž i demontáž zařízení ve vozidle
plná integrace odbavovacího systému do e-shopu KIDSOK

1.3. Minimální kritéria pro vozidla pořízena před plněním smlouvy, která se na plnění této
smlouvy budou podílet (dle odstavce 5.6.5 Závazného textu smlouvy o plnění předmětu
veřejně zakázky).

Vzhled a barevné označení vozidel
Celkové provedení vozu - lak, barva bílá: např. typu RAL 9016/9010, tedy vzhledově
obdobné nebo odstínem obtížně rozeznatelné,
vozidla budou označena logem Olomouckého kraje a Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje (IDSOK) formou polepů, které dodá organizátor (IDSOK) nebo subjekt
pověřeny k těmto úkonům Objednatelem. Dopravce všechna vozidla označí svým
obchodním jménem v souladu splatnou legislativou. Maximální rozměr textového pole
800 x 400 mm o maximální velikosti písma 295 mm, umístěné v první třetině levé přední
boční části vozidla nebo po vzájemné dohodě mezi Dopravcem a organizátorem (IDSOK)
Dopravce není oprávněn bez písemného souhlasu organizátora (IDSOK) nebo subjektu
pověřeného k těmto úkonům Objednatelem, umisťovat na vozidla jakoukoliv celoplošnou
či jinou vnější reklamu s výjimkou propagace Olomouckého kraje či aktivity Olomouckého
kraje, kterou dodá přímo organizátor (IDSOK) nebo subjekt pověřeny k těmto úkonům
Objednatelem a která bude umístěna na vozidla provozovaná Dopravcem dle pokynů
dodávajícího. V takovém případě je Dopravce povinen bezplatně poskytnout veškerou
součinnost potřebnou k umístění (popř. úpravám) příslušných propagačních náležitostí na
vozidla provozovaná Dopravcem, zejména po nezbytnou dobu zpřístupnit příslušná
vozidla k samotné technické realizaci pověřeným osobám organizátorem (IDSOK)
případně subjektu pověřeného k těmto úkonům Objednatelem. Není dovolena žádná
(vnitřní ani vnější) reklama zasahující do oken vozidel, a to ani částečně a veškeré
náležitosti související (např. umístění) musí byt v souladu s aktuálními právními předpisy a
nařízeními. Přesto, pokud budou náležitosti odporovat stávajícím předpisům, musí
Dopravce písemně a bezodkladně na skutečnost upozornit organizátora (IDSOK) nebo
subjektu odpovědného v těchto záležitostech Objednateli.


Čistota a vzhled vozidel:
vozidla musí byt udržována v čistotě - interiér i exteriér. Dopravce povede záznam o
provádění čištění a mytí vozidla. Záznam musí byt na požádání předložen pracovníkům
organizátora (IDSOK) nebo subjektu pověřeného k těmto úkonům Objednatelem. Dokladem
o čištění může byt i údaj V záznamu O provozu vozidla osobní dopravy.
Technicky stav vozidel:
- Vozidla Dopravce musí splňovat požadavky v souladu s platnou legislativou.
- Průměrné roční stáří vozidel nesmí přesáhnout 5 roků po celou dobu plnění smlouvy.
- Maximální stáří vozidel nesmí přesáhnout 10 roků.

Informační systém pro cestující
Směrový elektronicky panel:
- Vozidla budou vybavena předním, bočním a zadním funkčním osvětleným
elektronickým panelem, nejlépe zelené světelné provedení. Přední bude umístěn
v horní části čelního okna, zadní panel bude umístěn přednostně vpravo při pohledu
z vně vozidla. Boční panel bude umístěn v horní části některého z bočních oken a to
co nejblíže nástupním dveřím na pravé straně vozidla.
- Přesný vzhled a obsah textu elektronických informačních panelů bude stanoven po
vzájemné dohodě mezi Dopravcem a organizátorem (IDSOK).

Odbavovací zařízení
Specifikace odbavovacího zařízení
- barevny displej minimálně 5,5“
- displej cestujícího
- termotiskárna s ořezávačem s rychlostí tisku min. 100 mm/sekunda
- šířka tiskárny splňující požadavky v rámci území, které dopravce obsluhuje
- čtečka bezkontaktních platebních karet
- akceptace časových kuponů IDSOK na platební kartě
- SAM sloty - minimálně 2 ks
- modem pro bezdrátový přenos dat - 3G a vyšší
- možnost vyčtení dat kontaktním médiem (např. USB flash disk)
- systém digitálního hlášení (3-cestný - řidič - vně - do vozidla) - formát nahrávek MP3
- systém satelitního sledování GPS
- možnost řízení periferií: IBIS, ethernet, RS 485, USB, CAN (inf. panely, označovače,
systém pro nevidomé-3...)
- provozní teplota: -20°C - +50 DC
- klávesnice k plnohodnotnému ovládání (SW nebo mechanická)
- možnost časového řízení panelů, označovačů, dálkové řízení aktualizace dat

Funkce zařízení na výdej jízdenek:
- komunikace s dispečerskou aplikací (krajskou a vlastní)
- sledování polohy vozidla
- bezdrátový přenos dat (vstupní + výstupní data)
- odbavování cestujících v rámci IDSOK
- odbavení bezkontaktní bankovní kartou, papírovou jízdenkou
- řídicí jednotka vozidlového informačního systému

Další požadavky na odbavovací systém:
- termotiskárna s ořezávačem - rychlost tisku min. 100 mm/s, přičemž tiskárna musí
vytisknout správné informace o uskutečněné přepravě, jako jsou veškeré údaje
vyžadované právními předpisy, zejména pak datum, provozní rozsah platnosti
(jednotlivá trať, úsek tratě apod.), nástupní a výstupní zastávka, cena jízdného,
firmu a IČ dopravce, druh jízdného, sazba DPH, doba platnosti jízdenky, časová
platnost jízdenky,
- jízdní doklady vydávané musí splňovat náležitosti stanovené příslušným právním
předpisem,
- zvládnutí tarifního systému objednatele
- umístění tak, aby každý cestující mohl být odbaven řidičem v hotovosti nebo pomocí
bankovní karty
- rychlá montáž/demontáž zařízení ve vozidle
- plná integrace odbavovacího systému do e-shopu KIDSOK

Další technické požadavky na vozidla
- vozidlo musí umožňovat přepravu stojících cestujících,
- vozidlo musí mít minimálně jedno místo pro přepravu kočárku nebo invalidního
vozíku,
- vozidlo musí mít minimálně dvoje dveře
- vozidlo musí splňovat obdobnou obsaditelnost odpovídající kategorii vozidel
určenou pro dany oběh

2. SLUŽBY SEUVISEJÍCÍ S PROVOZOVANÍM DOPRAVY
Evidence dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy
Dopravce je povinen informovat organizátora (IDSOK) nebo subjektu pověřeného k těmto
úkonům Objednatelem O vozidlech nově zařazovaných do provozu v rámci IDSOK a O
vozidlech, která se z provozu vyřazují. Informovat musí neprodleně i v případě jakékoliv
změny. Před uvedením vozidla do provozu a i jeho vyřazení je Dopravce povinen
organizátorovi (IDSOK) nebo subjektu pověřeného k těmto úkonům Objednatelem předat
veškeré identifikační údaje k vozidlu (úplná kopie TP) a odbavovacím zařízení.

Požadavky na ústroj řidičů a ostatní obsluhu budou v souladu s povinným interním
předpisem Dopravce, který bude organizátorem (IDSOK) nebo subjektem pověřený k těmto
úkonům Objednatelem odsouhlasen před podpisem smlouvy. Řidič musí ovládat český jazyk
(číst, mluvit a psát).

Informační kancelář
Dopravce, který bude smluvně zajišťovat provozem danou oblast, zajistí ke dni zahájení
plnění otevření a provoz informační kanceláře. Dopravce je povinen zřídit nejméně jednu
informační kancelář v prostorách autobusového nádraží Olomouc případně v centru města
Olomouc. Objednatel klade důraz na zajištění dobré dostupností a dobrého označení
informační kanceláře pro cestující. Dopravce zajistí, že informační kancelář bude otevřena
nejméně každý pracovní den od 7:00 hod do 15:00 hod
s přestávkou max. 30 minut a služby v ní bude poskytovat zaměstnanec k tomu způsobilý.
Informační služby musí zahrnovat bezplatné informování o spojení v rozsahu veřejné
dopravy v České republice (autobusové, železniční, případně jiné) dle informací zveřejněných
na http://jízdniradý.idnes.cz/ nebo na jiném organizátorem (IDSOK) nebo subjektem
pověřeného k těmto úkonům Objednatelem určeném informačně-dopravním webu.
informační kancelář Dopravce bude vybavena platebním terminálem pro debetní a kreditní
platební karty obvyklých společnosti (např. Visa, MasterCard), PC aktuální standardní
kancelářské konfigurace připojeným do internetu a následně do Backoffice, čtečkou
bankovních karet s příslušným software rovněž připojenou do internetu, tiskárnou dokladů a
skenerem pro skenování fotografii zákazníků požadující slevu.
Se souhlasem organizátora (IDSOK) nebo subjektu pověřeného k těmto úkonům
Objednatelem může informační kancelář soustředit více služeb souvisejících
S informovanosti cestujících a prodejem produktů Dopravce. Informační kancelář musí být
provozována do uplynutí posledního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tato
smlouva ukončena.

Přeprava jízdních kol a lyží
Organizátor (IDSOK) nebo subjekt pověřený k těmto úkonům Objednatelem souhlasí s
přepravou jízdních kol na zvláštním zařízení vozidla nebo většího počtu lyží mimo interiér a i
ostatního sportovního vybaveni. Případné zvýšené náklady však nesmí být Dopravcem
zahrnuty do vyúčtování. Rovněž musí být maximálně dodrženy všechny náležitosti jízdního
řádu a přeprava musí být v souladu s právními předpisy.


Zdroj: KIDSOK p.o.
 
_

 

Tyto stránky nejsou oficiální prezentací DPMO, a.s.
Copyright © MHD-Olomouc.cz 2004-2020

 

Administrace | E-mail: admin(zavináč)mhd-olomouc.cz

Založeno na Textpattern